تبلیغات
دبیرستان مولوی - انجمن اولیاء و مربیان
دبیرستان مولوی
 
مدرسه مهم ترین نهاد اجتماعی ، تربیتی وآموزشی ، و اصلی ترین ركن تعلیم وتربیت است كه به منظور تربیت صحیح دانش آموزان درابعاد دینی ، اخلافی ، علمی ، آموزشی ، اجتماعی و كشف استعدادها وهدایت و رشد متوازن روحی و معنوی و جسمانی آنان برابر ضوابط وزارت آموزش وپرورش تأسیس و اداره می شود. این نهاد با همكاری كلیه ی كاركنان و با مشاركت دانش آموزان و اولیای آنان زیر نظر مدیر مدرسه اداره می شود.

اركان مدرسه

1- مدیر مدرسه

2- شورای مدرسه

3- انجمن اولیا ومربیان

4- شورای معلمان

5- شورای دانش آموزان

 

انجمن اولیا ومربیان

انجمن اولیا ومربیان هر مدرسه هیأت منتخبی است از اولیای دانش آموزان و مربیان همان مدرسه كه با تفاهم و صمیمیت م به منظور تقویت همكاری و مشاركت اولیای دانش آموزان جهت كمك به ارتقای كیفیت فعالیت های آموزش وپرورش و گسترش ارتباط خانه ومدرسه ، برطبق مقررات و ضوابط وزارت آموزش وپرورش انجام وظیفه می نماید.

الف – ترتیب اعضا

1- مدیر مدرسه

2- یكی از معاونین و انتخاب مدیر

3- نماینده ی شورای معلمان

4- معاون پرورشی یا یكی ازمربیان امور تربیتی ، و در صورت نبود مربی ، یكی از معلمان آگاه به مسائل تربیتی به انتخاب مدیر

5- برگزیدگان اولیای دانش آموزان

تبصره ی1:تعداد اولیای دانش آمو زان و نحوی انتخاب آنان جهت عضویت درانجمن و چگونگی وزمان تشكیل جلسات برابرماده ی

19 آیین نامه ی انجمن مركزی اولیا ومربیان خواهد بود. ( دربند 20 شرح وظایف ، به آن اشاره شده است .)

تبصره ی 2 : درصورت لزوم ، مدیر مدرسه می تواند ازنماینده ی شورای دانش آموزان و برحسب موارد از افراد ذی ربط و صاحب نظر برای شركت درجلسات انجمن دعوت كند.

ب- شرح وظایف انجمن اولیا و مربیان آموزشگاه

1-تأمین مشاركت فكری ، فرهنگی ، عاطفی وآموزشی اولیا وتقویت ، هماهنگی و همسویی تربیتی و آموزشی خانه ومدرسه

2-جلب همكاری اولیای دانش آموزان جهت مشاركت و كمك و ارتقای كیفیت فعالیت های مربوط و ارائه ی پیش نهادهای لازم به مدیر مدرسه

3-مشاوره و برنامه ریزی درجهت  تحقق هرچه بهتر اهداف انجمن

4-همكاری و مشاركت با شورای معلمان دربرگزاری كلاس های فوق برنامه

5-برنامه ریزی و تصمیم گیری جهت تشكیل جلسات آموزش خانواده

6- همكاری و مشاركت بامدیر مدرسه دراجرای فعالیت های پرورشی ، برگزاری اردوهای دانش آموزی و بازدید از مراكز علمی ،

آموزشی وفرهنگی

7- تلاش و همكاری برای جلب مشاركت اولیای دانش آموزان ، صاحبان ِحَرف ، افراد خیر ومؤسسات خیریه درتأمین امكانات مورد

نیاز و بهبود اداره ی امور مدرسه

8- تهیه ی برنامه ی بهداشتی و پزشكی با مشاوره ی افراد آگاه ، و كمك به مراقبان بهداشت ونظارت براجرای آن درمدرسه

9- همكاری م مشاركت درباره ی چگونگی قدردانی از كاركنان ، اولیای دانش آموزان و اعضای شوراهای مدرسه با رعایت ضوابط ومقررات مربوطه

10- برنامه ریزی و تشكیل جلسات عمومی اولیای دانش آموزان

11- نظارت برچگونگی اخذ كمك های مردمی با رعایت قوانین و مقررات مربوطه

12- تشكیل شورای مالی مدرسه با عضویت مدیر مدرسه ، رئیس انجمن ونماینده ی شورای معلمان دراولین جلسه ی انجمن

13- مشاركت دراجرای برنامه های كارآموزی هنرجویان در هنرستان ها

14- نظارت برنحوی هزینه ی وجوه حاصل از كمك های مردمی ، خدمات فوق برنامه ، سرانه ی دانش آموزان وكمك های شوراهای آموزش  وپرورش از طریق شورای مالی و مطابقت موارد هزینه با برنامه های مصوب شورای مدرسه

15- بررسی و اتخاذ تصمیم نسبت به سرویس رفت وبرگشت

16- انتخاب نماینده برای شركت در شواری مدرسه

هم چنین براساس موارد آیین نامه ی انجمن اولیا ومربیان واحدهای آموزشی ، وظایف زیر نیز بر عهده ی انجمن اولیا ومربیان مدرسه می باشد :

ماده ی 16– مدیر مدرسه موظف است حداكثرتا اخرمهرماه هرسال ( پایان هفته پیوند ) از تمام اولیای دانش آموزان دعوت به عمل آورد وپس از تشكیل جلسه ی عمومی اولیا ، با استفاده از آگاهی های خود مخصوصاً  محتوای كتاب آشنایی با انجمن اولیا ومربیان ؛ لزوم تشكیل ، فواید و وظایف انجمن امده است برای آنان تشریح كند.

ماده ی 19 – تعداد اعضای اولیای منتخب برای عضویت درانجمن مدرسه برمبنای زیر تعیین می شود:

1- درمدارسی كه عده ی دانش آموزان آن ها كم تر از 300 نفرباشد، عده ی اولیای منتخب جمعاً هفت نفرخواهد بود كه چهار نفر عضو اصلی و 3 نفربقیه عضو علی البدل هستند.

2- در مدارسی كه عده ی دانش آموزان آن ها بیش از 300 نفرباشد، به ازای هر 100 نفردانش آموز اضافی یك نفراز  اولیا بر تعداد اعضای اصلی افزوده می شود . ولی عده ی اعضای علی البدل هم چنان 3 نفرخواهد بود.

ماده ی 20- مدت زمان كار انجمن اولیا ومربیان هر مدرسه یك تحصیلی است ودر مهرماه هرسال انتخابات باید تجدید شود . اعضای انجمن سال گذشته در صورت برخورداری از شرایط انتخاب می توانند دوباره خود را برای عضویت در انجمن نامزد كنند. 

 

اعضای محترم انجمن اولیا و مربیان دبیرستان مولوی(94-93)
آخرین مطالب
آمار سایت
بازدیدهای امروز : نفر
بازدیدهای دیروز : نفر
كل بازدیدها : نفر
بازدید این ماه : نفر
بازدید ماه قبل : نفر
تعداد نویسندگان : عدد
كل مطالب ارسال شده: عدد
آخرین بازدید :
آخرین بروز رسانی :
امکانات جانبی